Thông tin

Nhà hàng SOHO Buffet & Alcarte


Địa chỉ

Lô 1, Khu công viên Bắc Tượng Đài, đường 2/9, Tp Đà Nẵng

( Đối diện số 178 đường 2/9, Tp Đà Nẵng )

 

Điện thoại:

0777 085 789

Email:  info.nhahangsoho@gmail.com